Tour du lịch Chợ Lách - Cái Mơn

Tour du lịch Chợ Lách - Cái Mơn

-22%
Giá gốc: 380.000
295.000 VND
Tp. HCM
54 người xem

Điểm nổi bật của deal

- GIÁ TOUR BAO GỒM: - PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN: - Xe du lịch tiêu chuẩn đời mới: Máy lạnh, Tivi, âm thanh micro. Tài xế lịch sự, vui vẻ, hoà đồng - ĂN UỐNG : - An Sáng (01 buổi): bánh mì. - An trưa: Đòan dùng cơm phần gồm: món mặn – xào – canh- tráng miệng – trà đá - CÁC DỊCH VỤ KÈM THEO - Chi phí tham quan trong chương trình. - Hướng dẫn viên nhiệt tình suốt tuyến. - Bảo hiểm du lịch ( tối đa 10.000.000đ/vụ/người). - Thuốc chống ói: say xe, nhức đầu, đau bụng… - QUÀ TẶNG: - Nước chai 0,5lít/ngày/người.

Điều kiện sử dụng deal

• Lịch khởi hành: 5:00AM - Đợt 1: 6/01 - Đợt 2: 13/01 - Đợt 3: 20/01 - Đợt 4: 27/02 - Đợt 5: 17/02 - Đợt 6: 24/2 • Áp dụng cho dich vụ: Tour du lịch tham quan Tour du lịch tham quan Chợ Lách- Cái Mơn • Áp dụng tối đa 1 voucher/khch. • Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mi khc. • Khch hng vui lịng gọi điện thoại đặt chỗ trước khi tới 3 ngày để đặt dịch vụ - Địa điểm đóm khách:      1. Trung tâm điện máy Thiên Hòa, 227B p12,q10, gần ngã tư dân chủ      2. Bưu điện Thành Phố. - GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM: - Chi phí ngoài chương trình (cá nhân). - Thuế VAT. - Nón du lịch.

Thông tin chi tiết deal Tour du lịch Chợ Lách - Cái Mơn

CáchTP. Hồ Chí Minh khoảng 120 km, Chợ Lách nằm giữa hai dòng sông Hàm Luông và CổChiên quanh năm phù sa bồi đắp. Phải chăng vì thế mà vùng đất này rất lý tưởngđể phát triển vườn cây ăn trái tươi tốt, trong đó chủ lực là Sầu Riêng, MăngCụt, Bòn Bon, Bười Da Xanh... bên cạnh những vườn hoa kiểng bạt ngàn đã từngđược mệnh danh là xứ sở hoa kiểng của vùng Nam Bộ. Đặc biệt  cồn Phú Đa donước  không bị nhiễm phèn, môi trường sinh thái trên dòng Cổ Chiên luôntinh khiết nên mới được con ốc gạo vàng ươm tìm về sinh sản ngay từ lúc cồn cònlà một bãi bùn.

 

05h30      Xe vaø Höôùng daãn Coâng ty Dulòch Mieàn Taây ñoùn Quyù Khaùch  taïi ñieåm heïn.

06h00      Khôûi haønh ñi Beán Tre. Treânñöôøng ñi, Höôùng daãn vieân  cuøng vôùi Quyù Khaùch tìm hieåu vaø khaùm phaùcaùc ñòa danh, thaéng caûnh ñoaøn ñi qua cuõng nhö tìm hieåu ñoâi neùt veà TænhBeán Tre. Keát hôïp vôùi chöông trình sinh hoaït taäp theå vui nhoän treân xe. Ñoaøn duøng ñieåm taâm saùngtreânxe. Ñoaøn tieáp tuïc haønhtrình.09h00      Ñoaøn xuoáng xetaûn boä tham quan caùc ngheä nhaân laøm kieãng thuù, bon sai, nhaân gioáng caây aên quaû taïi vuøng saûn xuaát vaø xuaát khaåu hoa kieång vaø caây aên traùi lôùnnhaát ÑBSCL.

10h00       Ñoaøn tieáp tuïc haønh trình veà chôLaùch, thuyeàn du lòch seõ ñöa Quyù khaùch xuoâi doøng keânh chôï laùch ñeán tham quan nhöõng vöôøn traùi caây ñöôïc troàng hai beân bô keânh, taän höôûngnhöõng laøn nöôùc maùt trong laønh cuûa vuøng soâng nöôùc. Taïi ñaây, Quy ùKhaùch seõ ñöôïc tham quan vaø taän tay haùi nhöõng traùi caây xanh töôi treân caây để thưởng thöùc thoaûi maùi nhö : nhaõn, maän, choâm choâm…12h30      Ñoaøn duøng côm tröa, nghæ ngôi taïi khu nhaø vöôøn, thöôûng thöùcnhöõng moùn ñaëc saûn cuûa vuøng soâng nöôùc nhö : Oác Gaïo Phuù Ña, baùnh xeøoheán, caù loác haáp baàu, laåu caù…

15h00       Khôûi haønh veà TP.HCM. Treânñöôøng veà, Ñoaøn coù theå gheù mua ñaëc saûn cuûa tænh Beán Tre veà laøm quaø.18h00       Veàñeán Tp.HCM. Keát thuùc chuyeán tham quan.Chia tay heïn gaëp laïi Quyù Khaùch treân nhöõng neûo ñöôøng khaùc cuûa queâhöông Vieät Nam.

 


-22%
295.000 VND
54 người xem
Liên Hệ Mua
718690
Bảo hiểm Cathay Insurance